Kontakt

Kontakt os:

Prince Advokater

Rungstedvej 2

2970 Hørsholm

Advokat Christina Prince

cp@advokatprince.dk

Advokat Michael Prince

mdp@advokatprince.dk

Advokatsekretær Lenett Hermann

lh@advokatprince.dk

Telefon:  33 33 90 10

Telefax:  33 33 90 05


PRINCE ADVOKATER er et kontorfællesskab mellem

Advokat Christina Prince - CVR nr. 30 05 65 90

Bank: Nykredit Bank, konto 5470 0002761363

SWIFT/BIC: NYKBDKKK ∙ IBAN: DK0854700002761363

Ansvarsforsikring: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø

Advokat Michael D. Prince - CVR nr. 11 55 15 72

Bank: Nykredit Bank, konto 5470 0002719502

SWIFT/BIC: NYKBDKKK ∙ IBAN: DK1154700002719502

Ansvarsforsikring: HDI-Gerling Forsikring, Indiakaj 6, 1., 2100 København Ø

Advokaterne hos Prince Advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.


Advokaterne hos Prince Advokater er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler. De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.

PRINCE ADVOKATER har aftalt følgende

FÆLLES FORSIKRINGSBETINGELSER:


Forretningsbetingelserne gælder for den juridiske bistand og de ydelser, som advokaterne leverer til klienten, medmindre andet er aftalt.


1. Udførelsen af opgaven

1.1 Advokaterne og klienten aftaler løbende den juridiske bistand og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser.


1.2 Advokaterne forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.


1.3 Alle opgaver udføres i overensstemmelse med Advokatrådets advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.


1.4 Advokaterne er undergivet reglerne i hvidvaskloven og skal derfor indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten efter reglerne i denne lov. Advokaterne anser klientens afgivelse af identitetsoplysninger som et samtykke til, at advokaten kan videregive disse til andre rådgivere og finansielle institutioner mv. til brug for disses opfyldelse af pligter, der påhviler dem efter hvidvaskloven.


1.5 Advokaterne opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres senest ved sagens afslutning.


1.6 Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som advokaterne leverer til klienten i forbindelse med sagen, men advokaterne har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.2. Honorar, fakturering og klientmidler

2.1 Advokaterne fastsætter honoraret med udgangspunkt i arbejdets omfang, herunder arbejde uden for normal arbejdstid, den interesse, sagen repræsenterer for klienten, værdien af advokaternes ydelser, det ansvar, der er forbundet med opgaven, sagens kompleksitet, graden af specialistviden og det opnåede resultat.


2.2 Klienten betaler opgaverelaterede omkostninger og udlæg, herunder gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning, større kopierings- og forsendelsesudgifter samt eksterne transmissionsudgifter ud over honoraret.


2.3 Ved påbegyndelsen af en opgave vil advokaterne efter anmodning oplyse klienten om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter. Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde, honoraret beregnes på, f.eks. de timepriser, der anvendes, blive oplyst. Klienter, der er forbrugere, får oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.


2.4 Normalt fakturerer advokaterne månedsvis bagud. Større eksterne omkostninger kræves dog som udgangspunkt forudbetalt.


2.5 Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser. Fakturabeløbet er betalbart uden hensyn til lokale skatter i klientens domicilland.


2.6 Alle klientmidler, der betros advokaterne, forvaltes efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på klientkonti. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Indeståender på klientkonti er omfattet af det generelle loft på EUR 100.000, som er fastsat i lov om en indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts

økonomiske sammenbrud. Dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto. Advokaterne påtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.


3. Fortrolighed

3.1 Advokaterne og medarbejdere er forpligtet til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller om klienten fortroligt.


3.2 Advokaterne og medarbejdere er ansvarsforsikret i et anerkendt forsikringsselskab, jf. ovenfor.


4. Lovvalg og værneting

4.1 Eventuelle tvister om advokaternes rådgivning og disse forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.


4.2 Eventuelle tvister indbringes for Københavns Byret. Klienter kan dog også klage til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, eller via mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk. En klage kan vedrøre en advokats adfærd eller honorar.